Användarvillkor (villkor)

1. Beskrivning av tjänsten

Tjänsten tillsammansieuropa.eu (tjänsten) är en samarbetsbaserad onlineplattform som ska främja medborgares och organisationers demokratiska deltagande.

Plattformen ägs av EU, företräds av Europaparlamentet och har utvecklats för att göra det möjligt för medborgare och organisationer att aktivt bidra till en ljusare framtid i EU. På plattformen kan medborgare och organisationer interagera med varandra och dela händelser, aktiviteter och erfarenheter genom multimediainnehåll såsom ljud- och videoklipp, bilder och texter (innehåll). Användare kan också dela med sig av berättelser och personliga erfarenheter, registrera händelser och evenemang, föreslå och organisera evenemang för de andra användarna och bidra med marknadsföringsmaterial för att hjälpa till att sprida information från parlamentet.

2. Vem kan använda tjänsten?

Alla personer över 13 år kan använda tjänsten, oavsett om de bor i eller utanför EU. Minderåriga (under 18 år) måste ha tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare för att använda tjänsten. Föräldrar eller vårdnadshavare till en minderårig användare är bundna av dessa villkor och ansvarar för barnets användning av tjänsten.

Personer som använder tjänsten för en organisations räkning bekräftar att de har rätt enligt lag att agera för den organisationens räkning och att organisationen godtar dessa villkor. Organisationer är skyldiga att informera parlamentet om eventuella förändringar inom organisationen och/eller om deras företrädare lämnar organisationen.

3. Användarkategorier och tjänstens funktioner

Användarna av plattformen tillsammansieuropa.eu är indelade i olika användarkategorier (tillsammans kallade användare), som har tillgång till olika funktioner.

3.1. Oregistrerade användare

Oregistrerade användare är användare som inte har skapat något inloggningskonto på tillsammansieuropa.eu. De har tillgång till information, evenemang, nedladdningssidan, utbildningsmaterial och personliga berättelser som visas på plattformen. De kan spara evenemang i sin kalender och dela dem på sociala medier. På nedladdningssidan kan oregistrerade användare ladda ned och redigera visuellt innehåll om kampanjer från parlamentet. De kan också ladda ned andra användares kampanjmaterial.

3.2. Registrerade användare

Registrerade användare är användare som har skapat ett inloggningskonto på tillsammansieuropa.eu. De har tillgång till samma funktioner som oregistrerade användare. Dessutom kan de redigera information om sig själva, anmäla sig till evenemang, delta i kurser och ta emot e-post.

3.3. Bidragande användare

Bidragande användare är registrerade användare som kan publicera innehåll på tillsammansieuropa.eu i form av evenemang och personliga berättelser. De har tillgång till samma funktioner som registrerade användare. Dessutom kan de ladda upp kampanjmaterial som kan laddas ned av andra användare. Innehållet valideras av parlamentet innan det offentliggörs på tillsammansieuropa.eu.

3.4. Registrerade organisationer

Registrerade organisationer är organisationer som har ett inloggningskonto på plattformen, som skapats av en företrädare för organisationen. Organisationer som registrerat sig på tillsammansieuropa.eu får information från parlamentet (nyhetsbrev, inbjudningar till seminarier, undersökningar etc.). Alla organisationer som vill bli bidragande organisationer måste först registrera sig på plattformen.

3.5. Bidragande organisationer

Bidragande organisationer är registrerade organisationer vars företrädare kan publicera innehåll på tillsammansieuropa.eu. Företrädare för bidragande organisationer har tillgång till samma funktioner som bidragande användare. Dessutom kan de skapa en offentlig profil för organisationen med organisationens namn och logotyp samt en kort text. Här kan de lägga till länkar till sin webbplats och sina konton på sociala medier samt kampanjinformation. Innehållet valideras av parlamentet innan det offentliggörs på tillsammansieuropa.eu.

Bidragande organisationer kan dessutom delta i forumet för bidragande organisationer.

4. Gällande bestämmelser

Genom att använda tjänsten går alla användare med på att följa dessa villkor samt följande policyer och meddelanden:

 1.   det rättsliga meddelandet om parlamentets webbplatser, om inte annat anges i dessa villkor.

 2.   integritetspolicyn, som innehåller information om de registrerades rättigheter och hur personuppgifter behandlas på plattformen tillsammansieuropa.eu.

 3.   uppförandekoden, i vilken de principer som styr plattformen tillsammansieuropa.eu fastställs.

Särskilda bestämmelser gäller för bidragande användare och bidragande organisationer (se avsnitt 7).

Parlamentet får göra ändringar i dessa villkor och ovannämnda policyer för att anpassa dem till ändringar av tjänstens funktioner, eller av rättsliga skäl eller säkerhetsskäl. Parlamentet ska informera användarna om alla väsentliga ändringar i föreliggande villkor eller någon av ovanstående policyer.

5. Tillfällig stängning och avslutande

Parlamentet förbehåller sig rätten att neka tillgång till tjänsten för alla användare som åsidosätter dessa villkor eller någon av ovanstående policyer som gäller dem.

Parlamentet förbehåller sig rätten att tillfälligt stänga eller avsluta konton på tillsammansieuropa.eu som ägs av registrerade användare, bidragande användare, registrerade organisationer eller bidragande organisationer om parlamentet anser att det finns skäl att göra detta, utan att det medför något ansvar för ovannämnda användare, i synnerhet vid upprepade överträdelser av någon av bestämmelserna i dessa villkor och policyer.

Parlamentet ska formellt underrätta registrerade användare, bidragande användare, registrerade organisationer och bidragande organisationer i förväg om sin avsikt att tillfälligt stänga eller avsluta konton på tillsammansieuropa.eu som ägs av dem, med angivande av skälen, och uppmana dem att inkomma med synpunkter eller vidta korrigerande åtgärder inom 15 kalenderdagar efter det att underrättelsen mottogs.

Om parlamentet, efter att ha granskat synpunkterna eller de korrigerande åtgärderna från de registrerade användarna, de bidragande användarna, de registrerade organisationerna och de bidragande organisationerna, beslutar att upphäva förfarandet för tillfällig stängning eller avslutande ska parlamentet formellt underrätta de registrerade användarna, de bidragande användarna, de registrerade organisationerna eller de bidragande organisationerna om detta.

Om inga synpunkter inkommit eller om parlamentet, trots synpunkterna eller de korrigerande åtgärderna från de registrerade användarna, de bidragande användarna, de registrerade organisationerna och de bidragande organisationerna, beslutar att gå vidare med förfarandet för tillfällig stängning eller avslutande ska parlamentet formellt underrätta de registrerade användarna, de bidragande användarna, de registrerade organisationerna eller de bidragande organisationerna om detta inom 15 kalenderdagar efter deras svar, med angivande av skälen till den tillfälliga stängningen eller avslutandet, dagen för åtgärdens ikraftträdande samt varaktigheten om det rör sig om en tillfällig stängning.

Registrerade användare, bidragande användare, registrerade organisationer och bidragande organisationer har rätt att när som helst stänga sina användarkonton och sluta att använda tjänsten. Att tjänsten inte längre används kan dock inte befria användare från ansvar de har på grund av att de tidigare använt tjänsten och åsidosatt dessa villkor.

6. Allmänna användarvillkor för alla användare

6.1. Användning av tjänsten

Om inte annat följer av dessa villkor ges användarna en icke-exklusiv, global, ej överlåtbar licens, som kan återkallas och för vilken underlicens inte kan upplåtas, att använda den programvara som tillhandahålls som en del av tjänsten. Denna licens gäller endast om tjänsten används i enlighet med föreliggande villkor.

Innehåll som publicerats på tillsammansieuropa.eu får användas i enlighet med dessa villkor (se avsnitt 6.6).

6.2. Användning av Europaparlamentets logotyp

Parlamentets logotyp får endast användas i enlighet med villkoren för användning av Europaparlamentets logotyp, och främst för att främja användarnas deltagande på tillsammansieuropa.eu.

6.3. Begränsning av användningen

Ingenting i dessa villkor ger någon användare av tjänsten rätt att

 • göra anspråk på immateriella rättigheter till någonting i tjänsten eller innehållet i den,

 • reproducera, distribuera, sälja, licensiera eller ändra någon del av tjänsten eller något innehåll, utom i de fall som tillåts enligt dessa villkor eller enligt tillämplig lag,

 • kringgå eller fördärva tjänstens säkerhetslösningar, på bedrägligt sätt använda eller på annat sätt störa tjänstens funktion, 

 • koppla upp sig mot tjänsten med hjälp av automatiserade metoder såsom botar etc.,

 • samla in eller använda personuppgifter om andra användare av tjänsten, såvida inte de berörda personerna tillåter detta,

 • använda tjänsten för att sprida spam,

 • använda tjänsten för att sprida kommersiellt eller politiskt innehåll eller att 

 • använda tjänsten för att sälja någon form av varor eller tjänster.

6.4. Intrång i immateriella rättigheter

Parlamentet respekterar tredje parts immateriella rättigheter och förväntar sig att alla användare gör detsamma när de interagerar på plattformen tillsammansieuropa.eu. Parlamentet förbehåller sig rätten att radera allt innehåll som gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter och att tillfälligt stänga/avsluta konton som tillhör användare som upprepade gånger gör intrång i andras upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter.

Alla rättighetsinnehavare som har goda skäl att tro att innehåll som tillgängliggjorts på tillsammansieuropa.eu gör intrång i deras upphovsrätt eller varumärkesrättigheter kan skicka ett meddelande till tjänstadministratörerna på copyright@together.eu.

6.5. Ansvarsfriskrivning

Parlamentet kan inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador som kan uppstå till följd av användning av tjänsten. Parlamentet strävar efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på tillsammansieuropa.eu kan dock ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria. Parlamentet kan inte garantera att tjänsten kommer att vara fri från avbrott eller andra problem. Parlamentet avsäger sig allt ansvar för fel i överföringen av data som kan uppstå på grund av internetnätverken eller bristande kompatibilitet med användarens webbläsare.

Parlamentet kan inte garantera att uppgifter från externa källor och innehåll som tillhandahålls av användare på tillsammansieuropa.eu är tillförlitliga eller aktuella. Plattformen tillsammansieuropa.eu kan innehålla länkar till externa webbplatser eller applikationer som parlamentet inte har någon kontroll över och inte kan hållas ansvarigt för.

När användare av tillsammansieuropa.eu väljer att följa en länk till en extern webbplats utanför domänen europa.eu lämnar de parlamentets officiella domän och omfattas av den externa webbplatsens policy för kakor, integritet och rättsliga frågor.

Parlamentet har ingen kontroll över huruvida externa webbplatser som länkas till på tillsammansieuropa.eu efterlever tillämpliga krav på dataskydd och tillgänglighet. Detta är helt och hållet den externa webbplatsens ansvar.

Denna ansvarsfriskrivning syftar inte till att begränsa parlamentets ansvar enligt artikel 340 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6.6. Användning av innehåll

Med innehåll avses här text, data (inte personuppgifter) och multimediainslag såsom texter, teckningar, grafik, ikoner, bilder, fotografier samt ljud- och videomaterial som parlamentet, bidragande användare eller bidragande organisationer tillhandahåller på tillsammansieuropa.eu.

6.6.1.  Innehåll från parlamentet

Innehåll som tillhandahålls av parlamentet har EU ensamrätt till. Användare åtar sig att respektera EU:s immateriella rättigheter utan att det påverkar de rättigheter och undantag som föreskrivs i tillämplig lagstiftning.

Generellt är det tillåtet att för personliga ändamål eller vidare kommersiell och icke-kommersiell spridning återanvända (återge eller använda) text och multimediainslag som ägs av EU (markerad med © Europeiska unionen, [år] – Källa: Europaparlamentet eller © Europeiska unionen, [år] – EP) eller tredje part (© Extern källa, [år]) och som EU har rätt att använda, förutsatt att inslaget återges i sin helhet och att källan anges. Särskilda villkor kan emellertid gälla för återgivning av vissa uppgifter. Detta anges i så fall i anslutning till uppgiften.

Vid delvis återgivning av uppgifter eller multimediainslag från plattformen måste även webbadressen till det fullständiga inslaget eller till den webbplats från vilken det hämtades anges.

Användarna åtar sig att inte avlägsna eller ändra uppgifter om upphovsman eller källa och att inte kringgå tekniska skyddsåtgärder för dokument eller multimediainslag, t.ex. utskrifts- eller nedladdningsbegränsningar och synliga eller osynliga märkningar. Alla överträdelser kan leda till civilrättsliga och straffrättsliga förfaranden.

Översättning av texter eller dokument till andra språk än de officiella språk som finns representerade på tillsammansieuropa.eu är tillåtet på villkor att detta anges enligt nedanstående på en synlig plats och följs av en lämplig ansvarsfriskrivning. Både uppgifterna om översättningen och ansvarsfriskrivningen ska vara översatta till språket i fråga.

”Översatt från den [ange språk] originalversionen, publicerad av Europeiska unionen på tillsammansieuropa.eu [ange URL]: © Europeiska unionen [år] – Källa: Europaparlamentet” eller ”© Europeiska unionen, [år] EP”, [namnet på innehavaren av rätten till översättningen] tar fullt ansvar för översättningen till [ange målspråk]”.

6.6.2.  Innehåll från bidragande användare och bidragande organisationer

Innehåll som bidragande användare och bidragande organisationer lämnat in till tillsammansieuropa.eu får endast användas i enlighet med de funktioner och användningsområden som beskrivs i dessa villkor. Sådan återanvändning är endast tillåten för informationsspridning och åtaganden som ligger i linje med plattformens syften samt under förutsättning att innehållets källa (dvs. tillsammansieuropa.eu) anges och att den/de som äger innehållet uppmärksammas på lämpligt sätt.

Användare får inte återanvända innehåll som lämnats in av bidragande användare och bidragande organisationer till tillsammansieuropa.eu för kommersiella ändamål eller andra ändamål som inte uttryckligen är tillåtna enligt dessa villkor (se även avsnitt 7.6).

7. Särskilda användarvillkor för bidragande användare och bidragande organisationer

7.1. Inlämning av innehåll från bidragande användare

Bidragande användare kan lämna in innehåll till tillsammansieuropa.eu först när de har registrerat sig på plattformen och skapat ett användarkonto genom att ange förnamn, efternamn och e‑postadress, i enlighet med dessa villkor och integritetspolicyn

7.2. Inlämning av innehåll från bidragande organisationer

Bidragande organisationer kan lämna in innehåll först när deras företrädare har registrerat sig på plattformen och skapat ett användarkonto genom att ange sitt för- och efternamn, sin e-postadress, organisationens namn och sin position, i enlighet med dessa villkor och integritetspolicyn.

Bidragande organisationers offentliga profiler och de kampanjer som presenteras där måste utformas på ett av EU:s officiella språk.

7.3. Äganderätt till innehåll

Bidragande användare och bidragande organisationer ansvarar för och behåller alla immateriella rättigheter till allt innehåll som de lämnar in.

7.4. Innehållsgranskning och uppförandekod

Bidragande användare och bidragande organisationer måste garantera att de kommer att respektera uppförandekoden och inte sprida innehåll via tjänsten som strider mot dessa villkor och/eller uppförandekoden.

Parlamentet granskar allt innehåll som bidragande användare och bidragande organisationer lämnar in till tillsammansieuropa.eu. Parlamentet förbehåller sig rätten att radera eller avstå från att publicera innehåll som inte är förenligt med föreliggande villkor eller uppförandekoden, utan att det medför något ansvar gentemot bidragslämnaren.

Att parlamentet granskar innehållet begränsar inte bidragande användares och bidragande organisationers ansvar. Dessa förblir fullt ansvariga för sitt innehåll och för eventuella skador och andra förpliktelser som uppstår till följd av olaglig användning av tjänsten, inbegripet intrång i tredje mans immateriella rättigheter.

7.5. EU:s licens

Genom att presentera innehåll på eller via tillsammansieuropa.eu ger bidragande användare och bidragande organisationer EU, företrädd av parlamentet, en global, icke-exklusiv, överlåtbar, royaltyfri, icke-kommersiell licens, för vilken underlicens får upplåtas, att använda det innehållet, inklusive rätt att mångfaldiga, distribuera, ändra, översätta, bearbeta, visa och sprida det till allmänheten i alla former, i syfte att driva, marknadsföra eller förbättra plattformen tillsammansieuropa.eu eller marknadsföra parlamentets verksamheter, under förutsättning att källan och ägaren av innehållet uppmärksammas.

Innehållet får spridas på parlamentets webbplatser, i dess sociala medier, under informationsevenemang och deltagandebaserade evenemang samt i dess övriga kommunikationskanaler.

Licensen gäller under hela den tid som upphovsrätten och, i tillämpliga fall, närstående rättigheter gäller. Om innehållet tas bort upphävs licensen för framtida användning, men inte för användning som varit tillåten innan upphävandet.

7.6. Användarnas licens

Bidragande användare och bidragande organisationer ger också användarna av tillsammansieuropa.eu en global, icke-exklusiv, ej överlåtbar, royaltyfri, icke-kommersiell licens, för vilken underlicens inte kan upplåtas, att få tillgång till och använda deras innehåll via tjänsten. Licensen omfattar rätten att reproducera, ändra, översätta, bearbeta, distribuera, visa och sprida innehållet till allmänheten i alla former, på de sätt som tjänstens funktioner möjliggör samt endast för informationsspridning och åtaganden inom ramen för plattformens syften, under förutsättning att innehållets källa (dvs. tillsammansieuropa.eu) anges och att den/de som äger innehållet uppmärksammas på lämpligt sätt.

Licensen gäller under hela den tid som upphovsrätten och, i tillämpliga fall, närstående rättigheter gäller. Om innehållet tas bort upphävs licensen för framtida användning, men inte för användning som varit tillåten innan upphävandet.

7.7. Garantier

Bidragande användare och bidragande organisationer garanterar härmed att

 • de är upphovsmän och/eller rättighetsinnehavare till det uppladdade innehållet och/eller har erhållit alla nödvändiga licenser och tillstånd från tredje part som innehar rättigheterna till innehållet,

 • de har rätt att bevilja parlamentet och andra användare licens att använda innehållet i enlighet med dessa villkor,

 • ingen tredje part har några rättigheter till det uppladdade innehållet som på något sätt skulle kunna begränsa de rättigheter som parlamentet och andra användare har enligt dessa villkor samt att

 • inlämnat innehåll inte bryter mot lagar eller tredje parts rättigheter, såsom upphovsrätt och närstående rättigheter, varumärken, patent, avbildade personers bildrättigheter samt integritetsrättigheter.

7.8. Ansvar

Bidragande användare och bidragande organisationer har fullt ansvar för sitt innehåll och är uttryckligen skyldiga att inte göra nedsättande uttalanden och inte överträda eller tillåta överträdelser av lagar om upphovsrätt, varumärken, dataskydd och integritet eller annan laglig rätt.

Parlamentet avsäger sig allt ansvar för sådana händelser, och den bidragande användare eller bidragande organisation som gjort sig skyldig är ansvarig för alla eventuella skador och andra förpliktelser som uppstår därav.

Bidragande användare och bidragande organisationer som handlar i strid med lagen när de använder tjänsten ansvarar för alla förluster eller skador som detta orsakar parlamentet eller tredje part.

Bidragande användare och bidragande organisationer samtycker till att försvara och skydda parlamentet från samt hålla det fritt från ansvar för alla anspråk, stämningar och rättsprocesser som orsakas av överträdelser av dessa villkor, inbegripet intrång i tredje mans upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

7.9. Personuppgifter knutna till ett bidrag

Personuppgifter sparas så länge som den personuppgiftsansvarige anser att det är relevant att ha kvar bidraget i fråga på plattformen tillsammansieuropa.eu, där innehållet är tillgängligt för alla som använder plattformen. Bidragslämnare kan också begära att deras bidrag raderas.

Inga specifika personuppgifter visas på plattformen eller någon annan webbplats, förutom 

 • bidragslämnarens förnamn (eller fullständigt namn om bidragslämnaren önskar det),

 • en bild på bidragslämnaren,

 • en bild som kan innehålla en identifierbar person och

 • andra uppgifter som är relevanta i sammanhanget, som bidragslämnaren kan ange i det berörda innehållet.

Information om personuppgifter knutna till användarkontot på tillsammansieuropa.eu hittar du i integritetspolicyn .